Świetlica

Poniedziałek 6.30–08.00 i 11.30-16.30
Wtorek 6.30–08.00 i 11.30-16.30
Środa 6.30–09.00 i 11.30-16.30
Czwartek 6.30–09.00 i 11.30-16.30
Piątek 6.30–08.00 i 11.30-16.30

 

Nauczyciele świetlicy:

p. Gołuszka Małgorzata
p. Kłys Barbara
p. Rapacz Anna

Regulamin świetlicy szkolnej

  1. Po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy nauczycielowi.

  2. Nie wychodzimy ze świetlicy bez pozwolenia nauczyciela oraz nie oddalamy się od grupy w czasie zabaw na boisku szkolnym. Należy za każdym razem informować nauczyciela o swoim wyjściu ze świetlicy.

  3. Od momentu przybycia do świetlicy uczestniczymy w organizowanych zajęciach, grach, zabawach, które są nie tylko przyjemnością, ale uczą, bawią i wychowują.

  4. Swoimi pomysłami i umiejętnościami włączamy się do prac i imprez organizowanych w świetlicy.

  5. Przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania się.

  6. Kulturalne zachowanie się w czasie posiłku świadczy o naszym wychowaniu. O naszym zachowaniu w świetlicy będą informowani wychowawcy klas i rodzice. Dobre zachowanie i aktywny udział w zajęciach będzie nagradzane, złe- karane.

  7. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję.

  8. Nie przeszkadzamy koleżankom, kolegom i nauczycielowi podczas prowadzonych zajęć, w czasie odrabiania zadań domowych i podczas zabawy.

  9. W przypadku jakichkolwiek trudności czy wątpliwości podczas odrabiania lekcji korzystamy z pomocy nauczyciela.

  10. Szanujemy sprzęt, gry i zabawki, bo to jest nasza wspólna własność.

  11.  Zachowujemy czystość i zawsze zgłaszamy zauważone zniszczenia i zagrożenia nauczycielowi.

  12. Za zniszczenie przez dziecko zabawek, sprzętu lub wyposażenia w świetlicy jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną.

  13. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie, odkładając wszystko na swoje miejsce.\

  14. Nie korzystamy z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu (za zaginione rzeczy świetlica nie ponosi odpowiedzialności)

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców. Do świetlicy uczęszczają w większości dzieci z klas I-III, oraz uczniowie klas starszych.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, wdrażanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez rozwijanie różnorodnych zainteresowań.

Głównymi zadaniami świetlicy realizowanymi w ciągu całego roku szkolnego są:

 • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
 • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
 • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • udzielenie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
 • organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć, między innymi:

 • zajęcia plastyczno manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wyklejanki, itp.;
 • żywe słowo: recytacje, czytelnictwo, scenki dramowe;
 • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;
 • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne;
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe;
 • zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy;
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie programów edukacyjnych, bajek i programów dla dzieci;
 • w ramach zajęć świetlicowych działają koła zainteresowań: koło szachowe, haftu, prowadzone przez instruktorów MOK.

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Organizowane są także zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych. W śród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę i korytarz szkolny, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach świetlicowych. W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia uczniom odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabszym.

Aby zabawa w świetlicy była wesoła, musi być bezpieczna!
W świetlicy obowiązują pewne zasady, które musimy przestrzegać! Mamy ustalone przez dzieci PRAWA I OBOWIĄZKI oraz REGULAMIN ŚWIETLICY.

Wychowankowie mają prawo do:

 • Opieki wychowawczej i dydaktycznej.
 • Udziału w organizowanych zabawach i zajęciach.
 • Korzystania z pomocy nauczycieli świetlicy w nauce i odrabianiu zadań domowych.
 • Korzystania z pomocy dydaktycznych gier, zabawek, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.
 • Czytania książek i czasopism.
 • Swobodnych zabaw, zajęć i rozmów w czasie wyznaczonym przez nauczyciela.
 • Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, technicznych, umysłowych, szachowych.
 • Zabaw ruchowych i gier sportowych na boisku szkolnym.
 • Swobodnych zabaw i zajęć w czasie wyznaczonym przez nauczyciela.

Wychowankowie mają obowiązek:

 • nienagannie i należycie zachowywać się w świetlicy wobec nauczycieli i kolegów zgodnie z obowiązującymi zasadami kultury i dobrego wychowania
 • zachowywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w nauce i zabawie
 • słuchać i wykonywać polecenia nauczycieli świetlicy
 • informować każdorazowo nauczycieli świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu
 • dbać o estetyczny wygląd świetlicy
 • szanować wyposażenia oraz sprzęt świetlicy i ponosić odpowiedzialność za jego niszczenie
 • systematycznie uczestniczyć w zajęciach
 • przestrzegać Regulaminu Świetlicy

Wychowankowie świetlicy nie mogą:

 • biegać po sali świetlicowej
 • krzyczeć w sali, hałasować
 • używać przemocy wobec siebie
 • wychodzić z sali bez zgłoszenia nauczycielowi
 • używać wulgaryzmów, obraźliwych słów
 • niszczyć rzeczy w świetlicy
 • niewłaściwie siedzieć na krzesłach
 • lekceważyć poleceń nauczyciela
 • łamać zasad zawartych w Regulaminie Świetlicy
SKO 1 Obraz oszczędzanie SKO 2 Obraz oszczędzanie SKO 3 Obraz oszczędzanie SKO 4 Obraz oszczędzanie

Twoja Szkolna

Kasa oszczędności

Uczymy oszczędzania od najmłodszych lat. Zapraszamy po informacje o Szkolnej Kasie Oszczędności

Zdjęcie przedstawiające uczniów

Krótka hisoria

Naszej szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Orkana w Rabce Zdroju jest najstarszą szkołą w Rabce. Jej początki sięgają 1835 roku, kiedy to funkcjonowała jako niewielka szkółka parafialna.

Zapraszamy do poznania całej historii naszej szkoły