Logo SP2 Rabka

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Władysława Orkana
w Rabce-Zdrój


  Szkoła

 

Budynek szkoły

  Nasza szkoła wychowuje ludzi mądrych i odpowiedzialnych, ludzi, którzy będą umieli
odnaleźć swoje miejsce we współczesnym świecie.


ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Załączniki:

ZASADY REKRUTACJI

Załącznik Nr 1
Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu / oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej / punkcie przedszkolnym.

Załącznik Nr 2
Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego / punktu przedszkolnego na rok szkolny 20015/2016.

Załącznik Nr 3
Oświadczenie – o wielodzietności rodziny kandydata.

Załącznik Nr 4
Oświadczenie – o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (opiekunem prawnym).

Załącznik Nr 5
Oświadczenie – o podleganiu przez kandydata obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

Załącznik Nr 6
Oświadczenie – o prawie kandydata do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Załącznik Nr 7
Oświadczenie – rodziców / opiekunów prawnych o zatrudnieniu / prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej / studiowaniu lub uczeniu się w systemie stacjonarnym

Załącznik Nr 8
Oświadczenie – rodzica / opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata o zatrudnieniu / prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej / studiowaniu lub uczeniu sie w systemie stacjonarnym

Załącznik Nr 9
Oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do przedszkola / oddziału przedszkolnego / punktu przedszkolnego / szkoły

Załącznik Nr 10
Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w pobliżu przedszkola / szkoły / oddziału przedszkolnego / punktu przedszkolnego / szkoły

Załącznik Nr 11
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka


INFORMACJA

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rabce-Zdroju informuje, że 1 września 2015r. zostanie otwarty OŚRODEK REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY (OREW) - ośrodek dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz znacznym i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 5-25 lat.
Podopieczni będą objęci: rehabilitacją i terapią, edukacją (realizacja obowiązku szkolnego), opieką i pielęgnacją.

Bliższe informacje o warunkach przyjęcia uczniów do OREW można uzyskać:
- telefonicznie nr tel. 663 799 128
- w każdą środę w godz. 10.00 – 12.00 w biurze Koła PSOUU,
ul. Podhalańska 42b w Rabce-Zdroju (dawne Zawodowe Studium Medyczne)

Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie:
1/ wniosku złożonego przez rodziców lub opiekunów prawnych,
2/ orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
3/ orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i chorobami współistniejącymi.

Wniosek do pobrania w biurze PSOUU Koło w Rabce-Zdroju (adres jak wyżej). lub na stronie internetowej www.niepelnosprawni.rabka-net.pl


ZARZĄDZENIE NR 01/2014
W sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

 Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju.

 Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły


 Liga niepodległościowaPODATKU dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rabce - Zdrój

  O szkole
  Historia
  Patron
  Nauczyciele
  Pedagog
  Rada Rodziców
  Samorząd
  Biblioteka
  Świetlica
  Kółka zainteresowań
  Sport
  Galeria
   Dokumenty
   Statut szkoły
   Zestaw programów
   Program wychowawczy
   Program profilaktyki
   Plan pracy szkoły
   Wykaz podręczników
   Informacje
   Plan lekcji
   Kalendarium
   Osiągnięcia
   Wydarzenia
 Publikacje
   Linki
   


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 2
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Sądecka 2
tel. 018-267-66-77
email: sp2rabka@poczta.onet.pl

email.gif