Logo SP2 Rabka

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Władysława Orkana
w Rabce-Zdrój


  Strona główna


 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
 

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Egzamin ósmoklasisty

 1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

 2. Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

 3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym - w maju i dodatkowym - w czerwcu. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 5. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

 6. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

   a. języka polskiego

   b. matematyki

   c. języka obcego nowożytnego

   d. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 7. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 8. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  a. pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

  b. drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 

  c. trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

 9. Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

 10. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz - w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność.

 11. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.

 12. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

 13. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

 14. Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”, publikowanej corocznie (do 10 września) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej CKE. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.
   

 

  Kontakt
  O szkole
  Historia
  Patron
  Rekrutacja 2021/22
   Oddział przedszkolny
   Klasa pierwsza
  Egzamin ósmoklasisty
  Nauczyciele
  Logopeda
  Pedagog
  Psycholog
  Rada Rodziców
  Samorząd
  Koło Wolontariatu
  Biblioteka
  Świetlica
  Kółka zainteresowań
  Sport
   Oddział przedszkolny
   Klasa pierwsza
  Archiwum 2019/2020
  Dokumenty
   Statut szkoły
   Zestaw programów
   Plan pracy szkoły
 
 
 
   Podręczniki
   Plan lekcji
   Kalendarium
   Osiągnięcia
   Wydarzenia - archiwum
 Publikacje
   Linki
  Galeria 2019/2020
  Galeria 2018/2019
  Galeria - archiwum
   


Karta rowerowa

 

   

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

RODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rabce-Zdroju

Dominik Gacek

kontakt: officersecure@gmail.com

IOD

 

kontakt: 888 625 975

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Sądecka 2
tel. 018-267-66-77
email: sp2rabka@poczta.onet.pl

email.gif